Chwiliad Eiddo
Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Nghonwy ar-lein trwy ddefnyddio ein cronfa ddata o eiddo. Chwiliwch yn ôl maint, math neu ddaliadaeth eiddo. Gwahoddir pob gwerthwr tai lleol i gyflwyno eu stoc bresennol fel eich bod yn gallu gwneud chwiliad cynhwysfawr o eiddo masnachol yn yr ardal.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost at y tîm cefnogi busnes i weld pa gyfleoedd eraill fydd ar gael, efallai, neu a fydd yn datblygu yn y dyfodol?
Defnyddwyr Presennol
Asiantau 
Mewngofnodwch neu cofrestrwch gyda Property Pilot i lwytho neu ddiweddaru manylion eiddo.
Tir ac Eiddo
Mae gan Wrecsam ddewis rhagorol o eiddo masnachol yn cynnwys unedau diwydiannol, swyddfeydd, tir a manwerthu sy’n amrywiol eu maint a’u hansawdd, felly mae rhywbeth i weddu i bob math o fusnes. Mae’r cyfraddau defnydd yn uchel fel arfer, ond mae cwmnïau yn symud o le i le yn yr ardal ac mae’r sefyllfa’n newid yn barhaus. Mae gan yr awdurdod lleol ei hun bortffolio eiddo helaeth yn cynnwys 300 o unedau, sy’n cyfateb yn fras i 70,000 m sg o unedau diwydiannol a swyddfeydd.

Mae yma 25 o wahanol ystadau diwydiannol a pharciau busnes, ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw’r mwyaf ohonynt, ac yn wir y mwyaf yng Nghymru, ac ymysg y 10 uchaf, o ran ei maint, yn y DU. Mae’r ystadau llai, ar y cyfan, wedi cael eu datblygu I’r eithaf ond mae yno ddewis da o dir datblygu ar gael ledled y fwrdeistref a safleoedd maes glas a thir llwyd sy’n amrywio o ran eu maint o 100 erw hyd at ffracsiynau o erw.

Mae gan nifer o ddatblygwyr dir yn Wrecsam ac meant yn cynnig gwasanaeth dylunio ac adeiladu ar gyfer eiddo ar bridles neu rydd-ddaliol. Gan fod y rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn ymwneud â rhaglenni datblygu hapfasnachol, mae’n gymharol hawdd iddynt addasu’r cynlluniau syd ganddynt yn barod i fodloni anghenion penodol unrhyw gleient newydd. Bydd hun yn cyflymu’r proses gryn dipyn ac yn golygu y bydd dylunio ac adeiladu yn ddewis dichonol, hyd yn oed i’r cwmnïau hynny sy’n gorfod cadw at raddfa amser gyfyng.
Wrexham